Görbicz Tamás

13+1 pusztító hazugság 7. A zsidók mohósága hajtja a kapitalista világot

2018. július 13. - gorbiczgy

A fösvény és haszonleső zsidó képe nem olyan ősrégi, mint a hazátlan és bolyongó zsidóé, de legalább annyira igazságtalan és gonosz. A kapitalizmus hajtóereje ugyanis valóban a mohóság és a nyereségvágy, csakhogy ez egyáltalán nem a zsidók sajátja, hanem minden emberé és embercsoporté.

Már bölcs Salamon is megállapította, hogy a világot az emberi versengés (egymás iránt érzett irigység) hajtja előre, és nem a „nemes” és a „világjobbító” eszmék, melyek mögé az emberek a saját dicsvágyukat és kapzsiságukat el akarják rejteni (Prédikátor 4,4):

És látám én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő felebarátja iránt való irígységből rendeli; annakokáért ez is hiábavalóság és lélek-fájdalom!

 jew-gold-der-sturmer.png

Az istentől elszakadt embert – bibliai szakszóval – a „kívánság” kergeti, melyet az apostolok a „hasuk az ő istenük” kifejezéssel illetnek. János a „kívánságot” három nagy kategóriába osztja: (1Jn2,15-16)

Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a hústest kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból. 

A test a lustaságot, kényeztetést, az evés és ivás, a szexualitás, a bor és hasonlók mámorát kívánja. A „szem” a hatalmat, befolyást, vagyont és mások alávetett, rettegő tiszteletét. Az „élet kevélysége” pedig azt a (főleg a fiatalság és a testi erő korát jellemző) felfogást jelenti, hogy semmi szükségem Istenre, megy ez nekem nélküle is, sőt, vagyok én olyan legény…

János arra is figyelmeztetet, hogy az ezekből a kívánságokból kinövő világ „eredményei”, mennyire mulandóak.

De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. (17)

Megállunk az ókori Egyiptom, Babilon, Perzsia, Róma romjai felett, megállapítjuk mekkora is volt ezek dicsősége és hatalma – ahogyan azt is, hogy mind az enyészeté lett, nem tudott fennmaradni. A romok nem csak az egykor volt talmi dicsőséget hirdetik, hanem mementóként szólnak hozzánk: ezek a világok, melyek a „kívánságra” épülnek, el fognak múlni, akik (csak) ezekbe fektetnek, a szélnek vetnek. Jézus ezt így fogalmazta meg: aki velem nem gyűjt, az tékozol. (Mt12,30.)

Ugyanerre figyelmeztet Péter apostol is (2Pét1,3-4):

Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket..

Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.

Isten és a világ is „boldogságot” ígér az embernek, de ellentétes úton. A világ az önzés, Isten az önfeláldozás útján. (Aki meg akarja tartani, elveszti, aki elveszti, megtalálja. Mt16,25.) A világ „ígéreteibe” vetett hit világivá teszi az embert, míg az Isten ígéreteibe vetett hit istenfélővé. (Jézus is ezért szólt paradoxonokban a Hegyibeszéd elején a boldogságról.) Az istenfélelem pedig a „bölcsesség kezdete” (az igazi életbölcsességé).

A kívánság (vagy mohóság, kapzsiság, becs- és dicsvágy) tehát a bűntől megfertőzött (bukott) emberi lélek sajátja, mondhatni közös „kultúrkincsünk”, amit mindannyian örökültünk, és se jobban, se kevésbé jellemző a zsidókra, mint bármely más emberi lényre, nemzetre, népre és nyelvre. 

A háttérhatalmi összeesküvés-elméletek azon része, melyek a zsidókra vagy a gazdag zsidó családokra mutogatnak, valójában antiszemita utalások, még akkor is, ha csak „burkolt” vagy „szalon” változatban jelennek meg.

 ’Jó, nem minden zsidó gonosz, csak a gazdag zsidó.’

’Jó, a zsidó nem a „rossz” és „gonosz” szinonimája, csak a pénzéhes kapzsiságé.’

’Jó, nem a zsidó emberekről van szó, csak a pénzközpontú gondolkodásról, ami a szemita világuralom része’ stb. stb.

Miért antiszemiták ezek? Nem csak zsidó gazdag emberek vannak ugyanis a világon, hanem angol, francia, svájci, arab, japán, sőt mexikói, brazil, svéd – és ahány nemzet. Miért pont a gazdag zsidók gazdagsága fáj ennyire?

A kereszténység éppen a zsidóktól tanulta azt, hogy legyen empatikus, segítse a gyengébbeket, az elesetteket. Ahogyan a Tízparancsolatot sem a keresztények kapták, hanem a zsidók a Sínain. Éppen az ószövetség, a Tóra van tele olyannal, hogy el ne feledkezz a jövevényről, özvegyről, árváról, és általában a kiszolgáltatott emberekről - a keresztény apostolok ezt csak visszhangozzák. A gyengék és kiszolgáltatottak kizsákmányolását tiltja és fenyegeti leggyakrabban büntetéssel az Örökkévaló. A zsidó Pál apostol tanítgatta a pogányokat arra, hogyan éljenek házaséletet, hogyan dolgozzanak és adakozzanak.

A pénzéhes zsidó sztereotípia akkor alakult ki, amikor a pénzzel kapcsolatos „keresztény” álszentség a tetőfokára hágott. A zsidók jogfosztottak voltak a „keresztény” királyságokban és fejedelemségekben, külön adó fejében kaptak „védelmet” a fosztogatóktól és gyilkolóktól. Csak a korban alantasnak számító munkákat hagyták meg nekik, mint az orvoslás, a pénzügyi tevékenységek, a jogászkodás, melyek egy tisztes, „keresztény” uraság szemében éppen úgy „tisztátalannak” számítottak, mint annak idején Egyiptomban a nomád pásztorkodás (1M43,32; 46,34; 2M8,26). Ha pedig egy „keresztény” bojár megszorulván, a zsidóktól kölcsönzött pénzt nem tudta vagy akarta visszafizetni, menten eszébe jutott egyháza tanítása a zsidók minden gonoszságáról, és rájött, hogy nem ő tartozik, hanem valójában neki tartoznak és rajta élősködnek. És a mohó és pénzéhes „keresztények” - képmutatásból - a zsidókat vádolták mohósággal és pénzéhséggel. De ha egy zsidó mohó, kapzsi és pénzéhes – mert van ilyen, mint minden nemzetben – az éppen a vallása és a kultúrája ellenére az, és nem annak következtében.

Egyik államtitkárunk találta az mondani egy március 15-i ünnepi beszédében, hogy a 48-as magyar szabadságharcot is az oroszok a Rockefellerek és Rothschildok pénzéből verték le. Ami – ha volna is benne igazság – messze nem azt jelenti, hogy a gazdag zsidó családok bujtogatták volna a cárt a magyar szabadságharc ellen, hogy kereshessenek rajta. A cár a feudalista rend védelmében avatkozott be, a királyságot védelmezve támadt a res public-át követelő magyar felkelőkre, amihez a pénzt történetesen a zsidó bankházaktól kölcsönözte.  

Ugyanígy ostobaság a kapitalizmust azzal gyanúsítani, hogy benne a kizsákmányolás „szemita vonás” lenne. Csak akkor lehetséges, ha felteszem az antiszemita szemüveget, és ezt AKAROM látni. Ez olyan, mintha a római birodalomról azt állítanánk, hogy a zsidók találták ki benne a rabszolgatartást, vagy a feudalizmusban a hűbériséget. A kapzsiság, mohóság és a kizsákmányolásra való hajlam általános emberi jellemző és minden nép (az „óember”) sajátja. Salamon így írt:

„Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel; sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont.”

Pál pedig ezt visszhangozva írja Timótheusnak: „Minden rossz gyökere a pénz szeretete.”

Viszont éppen az Izraeliták vallása volt az, amely a leghatározottabban szembeszállt az elnyomással és a kizsákmányolással. Ennek tagadása a legnyilvánvalóbb bibliai tények figyelmen kívül hagyása lenne. A zsidó próféták ostorozták a leghatározottabban saját uralkodóikat a szegények elnyomása és kizsákmányolása miatt. Melyik prófétát hagyta volna életben bármely pogány uralkodó, aki azt jövendölte neki, hogy a népen gyakorolt elnyomása miatt a hulláját úgy vonszolják ki a városból, mint egy döglött szamárét? Ezt pedig Jeremiás éppen Dávid dicső dinasztiájának, és az istenfélő Jósiá király fiának mondta (Jer 22,13-19). 

Jaj annak, aki nem igaz úton építi a házát, és törvénytelen módon a felső szobáit, felebarátját ingyen dolgoztatja, és a bérét nem adja meg neki...

Attól leszel király, hogy halmozod a cédrust? Apád talán nem evett és nem ivott? De törvényesen és igazságosan járt el: ezért ment jól a dolga! Jogához segítette a nincstelent és szegényt, ezért ment jól a dolga! Így tesz, aki ismer engem – így szól az ÚR. 

Szemed és szíved nem törődik mással, csak a magad hasznával.

Kiontod az ártatlanok vérét, elnyomsz és sanyargatsz másokat!
Azért ezt mondja az ÚR Jójákímról, Jósiás fiáról, Júda királyáról: Nem fogják így elsiratni: Jaj, bátyám! Jaj, öcsém! Így sem siratják el: Jaj, uram! Jaj, felség! Úgy temetik el, mint egy szamarat; kivonszolják, kidobják Jeruzsálem kapuin.

Nabukadnezár trónra lépése óta a pogány birodalmak uralják az emberiség történelmét, melyben a zsidók „foglyok” és nem irányítók. A meghatározó gondolkodás a világban éppen nem zsidó, hanem csont-pogány – beleértve a névleges kereszténységet is. A pogányok addig „tapodják” Jeruzsálemet, amíg a „pogányok ideje” be nem telik (Luk21,24), és végre tényleg eljön a „zsidók ideje”, amitől az „engedetlenség szelleme” által uralt emberek annyira rettegnek. A zsidó világuralom rémképét vizionáló összeesküvés-elméletekben éppen az a paradox, hogy Isten világosan kijelentette, hogy lesz zsidó „világuralom”. De ez nem nagyon rossz, hanem nagyon jó lesz az emberiségnek: „feltámadás a halálból” (Rm11,15). A pogány fenevadakat felváltja a zsidó Messiás, a Béke Fejedelmének uralma, és a Föld megtelik Isten ismeretével, ahogyan a tengerek megtelnek vízzel. (Ésa 11,1-9).

Az Antikrisztus pogány hatalmát azonosítani a zsidó világuralommal, teljesen ellenkezik a próféták tanításával. Éppen a megtévesztett zsidók lesznek azok, akik utolsónak csatlakoznak a megtévesztett pogányok antikrisztusi szövetséghez – vesztükre. Az antikrisztusi hatalom nem a zsidók világ-összeesküvése lesz a nemzetek ellen, hanem éppen fordítva. Ahogy Hitler esküdött össze a zsidók ellen, és nem a zsidók a németek ellen.

Ezzel együtt mindig voltak a pogány birodalmakban is meghatározó zsidó emberek, akik befolyással rendelkeztek. Dániel a babiloni birodalomban, akit éppen „cionista” meggyőződése miatt vetettek az oroszlánok vermébe, mert hitt abban, hogy a zsidók egy napon visszatérnek Jeruzsálembe. De ilyen volt Artaxerész pohárnoka, Nehémiás, vagy Eszter és Mardokeus a perzsa időkben. Ha felteszem az antiszemita szemüveget, akkor mondhatnám azt, hogy a babiloni vagy perzsa birodalom minden bajáért - vagy a birodalom által másoknak okozott minden bajért - ők voltak a felelősek, de ez nyílván nem igaz.

Az újkori történelemben is mindig jelen volt a kizsákmányolás, ez nem valami „szemita” találmány. Dél-Amerika elfoglalásakor a spanyol conquistádorok igazi célja nem az „indiánok” lelkének a megmentése volt – bár papokat is vittek magukkal -, hanem a vagyonuk elrablása, a hódítás. Derék spanyol katolikusok voltak, a király és a pápa áldásával. Kevesen tudják, hogy az egyik leggyilkosabb kizsákmányoló elnyomást a (szintén katolikus) belga uralkodó gyakorolta a távoli Kongóban. II. Lipót fogdmegei vezették be a csonkításos büntetéseket, melyeket ma oly előszeretettel gyakorolnak az afrikai polgárháborúk bedrogozott, szörnyeteggé tett katonái, köztük egészen fiatal gyermekek. És a sort hosszan lehetne folytatni. A pogány és az álkeresztény birodalmakat is a hódítás, a kapzsiság, a mohóság, a dicsvágy mozgatta. Ízig-vérig kizsákmányolók voltak, miközben a zsidókat is elnyomták és kizsákmányolták. Ezért ordas nagy hazugság azt állítani, hogy a zsidók pénzéhsége áll a modern kapitalizmus bankrendszere és kizsákmányolása mögött. A mohóság mindig is jelen volt az emberi történelemben, és ha már, akkor sokkal inkább a pogányokra jellemző, mint a zsidókra.

 

13+1 pusztító hazugság - 6. A kereszténységet a szabadkőművesek akarják tönkretenni

Szegény szabadkőművesek kezdetben templomépítők voltak, akik meg akarták érteni az univerzum titkait, hogy a templomok által olyan „szent teret” hozzanak létre, melyben a természetfeletti a legerőteljesebben működik. Épületeikkel vissza akarták tükrözni az univerzumot, ezért mindennek jelentősége volt: a tájolásnak, a hajóknak, az oszlopok számának, még a vízköpőknek is. Kutatásiakhoz bőven találtak misztikus alapanyagot úgy a „keresztény”, mint a pogány ezoterikában.

Ehhez társult az, amit később „felvilágosodásnak” neveztek el.

Ennek fő felfedezése az a tény volt, hogy mindet törvényszerűségek irányítanak. Ha pedig megértjük a törvényszerűségeket, akkor ezt a tudást felhasználhatjuk a céljaink számára.

szabadkomuves_titok_titkos_tarsasag_beavatas_vallas_szekta_hatalom_video_drabik_politikai_penzugy_bank_bankrendszer-5-2016-uj_vilagtudat.jpg

Tovább

13+1 pusztító hazugság - 5. A globalizációt egy titkos háttérhatalom mozgatja

Ha körbejárjuk a kontinenseket, mindenhol felerősödtek az összeesküvés elméletek, csak mindenhol más a sláger, mindenki mást gyanúsít bűnös összeesküvéssel. Vannak primitív és nevetséges elméletek, mint például az, hogy a H1N1 védőoltással egy chipet juttatnak a vérbe, és egy műholdról majd egyszerre kinyírnak egy csomó embert, hogy megakadályozzák a túlnépesedést. Magyarországon százezrek hitték el. A túlnépesedés két fő oka közül az egyik az ipari forradalom, amely lehetővé tette a termelékenység robbanásszerű növekedését, amely miatt Földünk sokkal több embert képes eltartani – igaz, ennek is ára van. A másik a védőoltások elterjedése, melyek előtt az emberek fele 50 éves kora előtt elhalálozott valamilyen fertőzésben. Ha tehát valaki meg akarja tizedelni a világot, akkor nem védőoltást ad, éppen ellenkezőleg. A védőoltás-ellenesség ma az igazi veszély az emberiségre. A hülye elméletek gyártóit azonban az ilyen apróságok nem szokták zavarni.

globalization.jpg

A kérdés persze az, hogy miért van reneszánsza a babonáknak és az összeesküvés elméleteknek „modern” és „felvilágosult” világunkban? Az én válaszom kettős.

Tovább

13+1 pusztító hazugság - 4. A menekültekkel Isten bünteti a hitehagyott Európát.

Az emberek életében mindig jelen volt a babona. Sok babonából vallás is lett. A kereszténységben a babona a hit hamisítványa. Míg a hit egy pozitív hozzáálláson, a bizalmon alapul (bízom Istenben és abban, amit mond), a babona az emberben lappangó félelemre, szorongásra és aggodalmaskodásra játszik rá. Míg a hit „hegyeket képes elmozdítani” a babonának is van ereje: megkötözve tartja az embereket, vagy egyenesen pánikoló, szűkölő, emberi mivoltukból kivetkőzött, állatias ösztönlényekké teszi őket, akik már csak az életüket akarják menteni. „Aki fél, nem lett teljes a szeretetben” – írja János.

Mondok példát.

A nagy pestisjárvány idején, amely halálra rémítette az embereket, megjelentek az önostorozók (flagellánsok), akik meg voltak győződve arról, hogy ki kell engesztelniük Istent ahhoz, hogy a csapás elmúljon róluk. Fanatizmusukban nekimentek mindenkinek, romboltak és gyilkoltak a városokban és az utakon a vezeklés nevében. Miközben bűnbánatot akartak kipréselni mindenkiből, bűnösebbek lettek mindenki másnál. A helyzet annyira súlyos volt, hogy már a katolikus püspököknek is közbe kellett lépniük. Pedig a flagellánsok csak következetesen végigvitték azt a hamis spiritualitást, amit az egyházuk sulykolt beléjük.

gettyimages-494326182-1160x772.jpg

Tovább

13+1 pusztító hazugság - 3. Európában üldözik a kereszténységet

A veszprémi érsek így ír a már idézett karácsonyi szépbeszédében:

„Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott 3 millió példányban egy naptárt, amelyben megtalálhatók az Unió keletkezésének fontosabb dátumai és a világ nagy vallásainak ünnepei is. Hogy-hogysem: a keresztény ünnepeket kifelejtették. December 25-nél egy üres lapot találunk, egy mondattal a lap alján: “A jóbarát megosztja foglalatosságaidat és osztozik örömöd­ben.” Angliában a karácsonyt csak „gyermekek napjának” hívják, Franciaországban “karácsony-apóról” énekelnek.
Ezek után talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatat­lan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg.”

De bizony, kedves érsek úr, nagyon messze járunk az igazságtól, és valami teljesen mást kellene feltételeznünk. Európában mindig is voltak antiklerikális mozgalmak, melyek éppen a cezaropápizmus ellenhatásaiként jöttek létre. Ezek ideológiai háborúban álltak a pápista egyházzal amióta világ a világ, ez igaz. De „gyűlöletük” egyáltalán nem volt „megmagyarázhatatlan” (a klérusban az általuk gyűlölt hatalmi elit szövetségesét és kiszolgálóját látták). Igaz, néha kifejezetten „ördögi” volt, mint például a marxista-leninistáké. Csakhogy a másik oldalon sem a szeretet és a tolerancia apostolaival találták magukat szemben. És ha meg kellene mondani, hogy melyikük volt gyűlölködőbb és ördögibb, a mérleg nyelve lehet, hogy inkább a pápisták felé hajlana.

immerath_kirche.jpg

Tovább

13+1 pusztító hazugság - 2. Európa keresztény gyökerei

Európa a szó bibliai értelmében soha nem volt keresztény, ezért gondosan meg kell vizsgálni, hogy miféle keresztény gyökerekhez is akarnánk visszatérni. (Ez persze nem jelenti azt, hogy a kereszténység ne hatott volna az európai kultúrára.) A „keresztény” – definíció szerint - krisztusi embert, Krisztus követőjét jelenti és nem megkeresztelt embert. Éppen ezért a protestánsok azt, hogy „krisztusi” „keresztyén”-nek írják át. Az igazi hívők, szeretik magukat egyszerűen csak „hívő”-nek hívni. Krisztus valódi tanítványai éppen az élő hitről ismerik fel egymást a felekezeti korlátoktól függetlenül. A keresztényben Krisztus kelt életre, és ő maga Jézus tanítványa, követője. Igazi keresztény és ál- (kultúr-) keresztény között az újjászületés teszi a különbséget, amit könnyű átélni, nehéz elmagyarázni. Ez a „hit titka”, ami nélkül még egyszerű igazgatási feladatokat sem volna szabad ellátni a gyülekezetekben (1Tim 3.9).

europe_is_a_christian_land_muslims_dont_have_a_place_4616e1_6405487.jpg

A névleges kereszténység, nem kereszténység csak pogányság keresztény máz alatt. A „katolikus” sem azonos a kereszténnyel. A katolicizmus ugyan tartalmaz ezt-azt a kereszténységből, de alapvetően egy evilági, feudális képződmény, amely a keresztény frázisokat használva, babonával és mágiával, mechanikusan ismételhető rítusokkal akarja uralni az emberek lelkiismeretét, hogy azt nagyon is evilági céljaira használja ki. Ez nem jelenti azt, hogy a katolikusok között ne lennének keresztények. Nagyon is voltak és vannak. De olyan ez, mint a kommunizmus vagy a nácizmus. A kommunisták között is voltak rendes és tisztességes emberek, akik viszont egy beteg és elfajzott rendszert szolgáltak - ahogyan a jacobinusok vagy a fasiszták között is. A katolicizmus alatt a rendszert értjük, míg a katolikus ember lehet hívő vagy hitetlen, rendszerhű vagy éppen rendszeridegen.

Tovább

13+1 pusztító hazugság - 1. Európa válságban van

„Európa válságban van, mert elhagyta keresztény gyökereit”

Nos, hát feleim. Nem Európa van válságban, hanem a kereszténység. Az a kereszténység, amely képtelen alkalmazkodni a világ változásaihoz, még mindig a középkort sírja vissza, és abban reménykedik, hogy a politikai hatalom majd visszaadja neki a kiváltságait vagy legalább ezek egy részét, de legalább segít abban, hogy ne veszítsen még többet. A keresztény felekezetek jó része kövületté és múzeummá változott át, a múlt dicsőségének morzsái után mélázik. Másik részük próbál a világ után kapaszkodni, amely minden tekintetben elhúzott mellette.

zse96671206174c-768x568.jpg

Tovább

Izrael 70

Amiről sokan úgy hitték, csak egy magyar-osztrák újságíró hagymázas víziója; amiért vallásos zsidók hosszú generációi naponként imádkoztak ugyan, megvalósulását csak a jövő ködében keresendő nagy messiási korban vélték látni; amit még a bibliaismerő keresztények közül is sokan elképzelhetetlennek tartottak - immár 70 éve valóság. 1948. május 14-én kiáltották ki Izrael újkori államát.

israel-70-520x980.png

Tovább

Nincs alku

Trump felrúgta Obama alkuját Iránnal, melyben az „iszlám köztársaság” vállalta, hogy felfüggeszti az atombomba létrehozására irányuló programját, cserébe Amerika és nyugati szövetségesei felfüggesztik Irán gazdasági, pénzügyi és technológiai elszigetelését. Az alku létrejöttével számos nyugati cég udvarolta körül az iráni vezetést annak reményében, hogy jó üzleteket köthetnek a 80 milliós országgal. Különösen a franciák és németek igyekeztek a leggyorsabbak lenni, most pedig – értelemszerűen – ők a leghangosabban tiltakozó kárvallottjai Trump döntésének.

180101104523-restricted-2018-trump-hassan-rouhani-iran-flag-super-tease.jpg

Az alkunak egyetlen elszánt ellenzője volt kezdettől fogva, Izrael. A zsidó állam ugyanis egyrészt nem hitte el, hogy Irán titokban nem folytatja a fejlesztéseket és tényleg lemondott az atombomba létrehozásáról. Másrészt teljes joggal tartott tőle, hogy Irán a megnövekedett bevételeiből azokat az iszlám milíciákat fogja támogatni, melyek segítségével befolyást gyakorol a környező országokra és imperialista törekvéseket követ. Míg az első állításra (hogy ti. jelenleg is folyik az atombomba fejlesztése) nincs bizonyíték, annál inkább a másodikra. Irán közvetve és közvetlenül jelen van Irakban, Szíriában és Libanonban. Az Irán támogatását élvező siíta milíciák harcolnak Jemenben, próbálják destabilizálni a hatalmat Szaúd-Arábiában és Bahreinben. De halásznak a zavarosban Szudánban, sőt Egyiptomban is.

Tovább